NAPRAWA I OCHRONA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I BETONU ZBROJONEGO

Beton stosowany jest dzisiaj na prawie każdej inwestycji budowlanej. Obiekty typu mosty, wiadukty, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków, zbiorniki wody pitnej, parkingi, kanały, wieżowce, konstrukcje balkonów i tarasów lub posadzki przemysłowe betonowe w połączeniu ze stalą zbrojeniową spełniają swoje zadania.                              
Obiekty żelbetowe podlegają naturalnemu procesowi starzenia. Obciążenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz środowisko –działają niszcząco na konstrukcje betonowe podczas ich użytkowania. Powstałe szkody mogą mieć wpływ na statykę budowli względnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W celu zapewnienia prawidłowego wykonania i jakości prac,  przedsiębiorstwo ”SuperBau” – stosuje opracowane i wdrożone przez firmę „Shomburg” – systemy
spełniające wysokie wymagania normowe z dobrymi właściwościami pod kątem obróbki i użytkowania, zgodnie z normą PN-EN 1504-3.
Stosowane przez firmę „SuperBau” zaprawy do napraw betony: INDUCRET-BIS 5/40 oraz INDUCRET-BIS 1/6 umożliwiają wybór jednej z dwóch metod aplikacji: metody ręcznej i metody aplikacji natryskowej (SPCC), gdzie nanoszenie betonu i zapraw naprawczych odbywa się metodą natrysku.
System zapraw INDUCRET-BIS stosowany jest również do nanoszenia i reprofilacji powierzchni zbiorników żelbetowych przeznaczonych do wody pitnej.
System napraw INDUCRET-KIS służy do napraw zbiorników i kanałów w oczyszczalniach ścieków oraz systemów kanalizacyjnych i kolektorów ściekowych.

INDUCRET-BIS
Firma „SuperBau”-  proponuje – System zapraw do naprawy obiektów mostowych, parkingów i zbiorników na wodę pitną. Oto najważniejsze cechy systemu:
-    Zaprawy naprawcze do aplikacji na nawierzchnie pionowe, poziome i sufity.
-    Do reprofilacji podłoży w zakresie grubości; 1-6 mm lub 5-40 mm.
-    Można nanosić metodą natrysku.
-    O zredukowanej nasiąkliwości.
-    Paraprzepuszczalne.
-    Odporne na cykle zamrażania i rozmrażania oraz sole odladzające.
-    Wysoka odporność na karbonatyzację.
-    Wysoka odporność na karbonatyzację.
-    Dopasowany moduł sprężystości Younga.
-    Wiąże bezskurczowo na powierzchniach obciążonych dynamicznie.
-    Spełnia wymagania normy PN-EN 1504-3
-    Aprobata Techniczna IBDiM AT/2008-03-2395
-    Atest PZH HK/W/0182/01/2011 z dopuszczeniem do stosowania jako zaprawy naprawcze do uzupełniania ubytków powierzchni betonowych w obiektach przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej oraz basenach kąpielowych i zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
-    Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB-446/Z

Opis Systemu:
INDUCRET-BIS-0/2
Mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa sczepna
Warstwa antykorozyjna: INDUCRET-BIS-02 – 2 warstwy
Warstwa sczepna : INDUCRET-BIS-0/2 – 1 warstwa

INDUCRET-BIS-1/6
Drobnoziarnista zaprawa naprawcza i szpachlowa w zakresie grubości 1-6 mm
Zaprawa drobnoziarnista: INDUCRET-BIS-1/6 – minimum 1 warstwa
Całkowita grubość warstwy: 1,0 – 6,0 mm.
 
INDUCRET-BIS-5/40
Zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w zakresie grubości 5-40 mm.
Zaprawa naprawcza: INDUCRET-BIS-5/40 – minimum 1 warstwa.
Całkowita grubość warstwy: 5,0 – 40,0 mm.

INDUCRET-KIS
Firma „SuperBau” – proponuje – System zapraw do zabezpieczenia powierzchni w kanałach – oczyszczalniach ścieków
Powierzchnie z betonu lub wyłożeń klinkierowych w systemach kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków są nieustannie poddawane agresji chemicznej, biologicznej oraz ścieraniu na skutek przepływu cieczy. Obciążenia te prowadzą do powstania    zniszczeń co pociąga za sobą konieczność przeprowadzania kosztownych remontów.
W celu ochrony powierzchni przed korozją oraz w celu wydłużenia okresów eksploatacji stosuje się odpowiednie mineralne systemy ochrony powierzchniowej.
Wymagane jest zastosowanie dodatkowej ochrony powierzchni. W celu zabezpieczenia powierzchni mineralnych, które zostały wykonane na bazie zapraw mineralnych o wysokiej zawartości fazy C3A, należy stosować zaprawy INDUCRET-KIS 0/2,
INDUCRET-KIS 2/5 lub INDUCRET-KIS 6/40, szczególnie przy zagrożeniu korozją w klasie XA 2 i 3. Zaprawy te mogą być nakładane ręcznie lub przez natrysk.

Opis Systemu INDUCRET-KIS
INDUCRET – KIS-0/2
Masa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany, do stosowania w kanałach i oczyszczalniach ścieków – 1 warstwa robocza.

INDUCRET-KIS-2/5
Zaprawa szpachlowa i naprawcza o wysokiej odporności na siarczany, do stosowania w kanałach i oczyszczalniach ścieków – co najmniej 1 warstwa robocza. Całkowita grubość warstw: 2,0-5,0 mm.

INDUCRET- KIS 6/40
Zaprawa naprawcza o wysokiej odporności na siarczany, do stosowania w kanałach i oczyszczalniach ścieków – co najmniej 1 warstwa robocza. Całkowita grubość warstw: 6,0-40,0 mm

ZAPRAWY TORKRETOWE
INDUCRET SM,SSM

System zapraw SPCC wbudowywanych dynamicznie na powierzchnie naprawianych i reprofilowanych konstrukcji betonowych.
Istotą technologi torkretowania (natryskiwania betonu) jest przywrócenie obiektowi pierwotnych właściwości użytkowych poprzez odtworzenie otuliny zbrojenia, wypełnienie ubytków, wykonanie napraw konstrukcji oraz odtworzenie geometrii obiektu.
Przy zastosowaniu odpowiednich mieszanek istnieje możliwość wykonywania nowych konstrukcji. Zaprawy Torkretowe spełniają funkcje: reprofilujące, zabezpieczające, fakturowe oraz konstrukcyjne.
W skład systemu wchodzą następujące produkty:
INDUCRET SM 04
INDUCRET SM 04 HS – do stosowania w miejscach dużej koncentracji siarczanów
INDUCRET SM 04 I – zawiera inhibitory korozji
INDUCRET SSM 04 3,0 – zawiera mikrokrzemionkę, niską nasiąkliwość <3,0%
INDUCRET SSM 04 HS – zawiera mikrokrzemionkę do stosowania w miejscach dużej koncentracji siarczanów
INDUCRET SSM 04 P – zaprawa modyfikowana polimerami
INDUCRET SSM 04 P HS – modyfikowana polimerami do stosowania w miejscach dużej koncentracji siarczanów
INDUCRET SSM 04 70 – zwiększona wytrzymałość.

SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH I OCHRONNO-DEKORACYJNYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH.

AQUAFIN-2K
Zasosowanie:
-    wykonywanie elastycznych powłok uszczelniających i wypraw ochronnych na konstrukcjach betonowych i żelbetonowych w inżynierii komunikacyjnej,
-    izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne konstrukcji betonowych w części podziemnej i naziemnej,
-    wykonywanie powłok ochronnych i izolacyjnych obiektów hydrotechnicznych jak: zbiorniki na wodę pitną, oczyszczalnie ścieków i kanały oraz baseny,
Właściwości:
-    szczelność powłoki przy ciśnieniu do 0,7 Mpa,
-    duża odporność na agresywne środowisko do klasy ekspozycji XA2,
-    wysoka odporność na warunki atmosferyczne – promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury,
-    zdolność mostkowania rys,
-    wysoka przepuszczalność,
-    bezspoinowe wykonywanie powłok ochronnych i uszczelniających.

SYSTEM OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ

INDUCRET OS
Zastosowanie:
System farb przeznaczonych do wykonywania barwnych powłok ochronnych na powierzchniach betonowych.

Właściwości:
-    rozpuszczalnikowy, hydrofobowy preparat odporny na środowisko alkaliczne,
-    zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych,
-    do stosowania również na lekko wilgotne podłoże.

ŻYWICE POLIURETANOWE I EPOKSYDOWE DO USZCZELNIANIA I SPINANIA SIŁOWEGO KONSTRUKCJI BETONOWYCH

AQUAFIN - P 1
Zastosowanie:
AQUAFIN – P1 jest używany do uszczelniania wodnych przecieków przez rysy i spoiny w betonie i kamieniu oraz wzmacniania luźnej struktury materiału.
Właściwości:
-    jednokomponentowa, gotowa do użycia żywica iniekcyjna
-    natychmiast reaguje z wodą (czas reakcji w temp. +5C już po 27 s) zwiększając swoją objętość tamuje przecieki,
-    może być stosowana przy pełnym obciążeniu’
-    do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym, parkingach, tunelach oraz budownictwie mieszkaniowym

AQUQFIN – P4
Zastosowanie:
AQUAFIN – P4 jest dwukomponentową żywicą poliuretanową do elastycznego wypełniania mokrych rys i pęknięć w konstrukcjach betonowych i innych materiałach mineralnych.
Właściwości:
-    stosowana do iniekcji z zastosowaniem węży iniekcyjnych AQUAFIN-CJ SET i AQUAFIN-CJ SET2,
-    reakcja chemiczna utwardzania żywicy zachodzi stosunkowo wolno,
-    po związaniu pozostaje trwale elastyczna,
-    pod wpływem wilgoci nieznacznie zwiększa swoją objętość,
-    niska lepkość umożliwia penetrację włosowatych rys, szczelin i pęknięć łącząc je siłowo.

INDUCRET – VK – Inject
Zasosowanie:
INDUCRET-VK-Inject jest bezropuszczalnikową żywicą epoksydową do monolitycznego sklejania konstrukcji betonowych poprzez wypełnianie suchych rys i pęknięć w konstrukcji.

Właściwości:
-    bardzo niska lepkość
-    szybki czas wiązania,
-    do stosowania metodą iniekcji grawitacyjnej oraz iniekcji niskociśnieniowej (w zakresie do 20 bar) oraz iniekcji wysokociśnieniowej ( w zakresie od 20 do 100 bar)